Disclaimer

Financieel Maatwerk BV is een gereglementeerde onderneming en geregistreerd bij de FSMA als erkend verzekeringstussenpersoon met nummer 0726778339. De statutaire zetel is gevestigd te Sint-Truidersteenweg 93, 3500 Hasselt ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer 0726778339.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. Financieel Maatwerk is mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door Financieel Maatwerk BV. Financieel Maatwerk BV haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van Financieel Maatwerk BV.

Financieel Maatwerk BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Financieel Maatwerk BV is in al haar onderdelen, de naam en het logo van Financieel Maatwerk BV inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Financieel Maatwerk BV zijn reproducties niet toegelaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@financieelmaatwerk.eu . Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.financieelmaatwerk.eu. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Financieel Maatwerk BV, m.n. de bevoegdheid van de Hasseltse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via info@financieelmaatwerk.eu.